Ådalens Børnehus
 

Vi værdsætter et godt og ærligt forældresamarbejde, hvor vi forventer en åben og ærlig dialog, hvor forældre, terapeuter og pædagoger arbejder på fælles mål omkring barnet. Det er vigtigt for os, at der er indbyrdes tillid gennem en sund kommunikation; at det, der bliver tænkt, også bliver sagt.

Vi har børnene til låns og det skal være trygt for forældre at aflevere deres barn i børnehaven. Vi respekterer den enkelte familie og tager så vidt muligt udgangspunkt i deres ønsker og behov, så barnets dagligdag bliver tilrettelagt i samarbejde med forældrene, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af læreplanen.

Da barnet som regel kører til og fra børnehaven i Taxa, sker den daglige forældrekontakt primært gennem barnets kontaktbog, hvor forældre og børnehaven skriver om dagens aktiviteter. Ofte sætter vi billeder i bogen, det giver god anledning til og mulighed for kommunikation og snak med barnet. En gang imellem ringer vi sammen og forældrene opfordres altid til at komme i børnehaven, så tit de har lyst til det.

Vi har faste forældrearrangementer, såsom forældremøder, kaffedag, Arbejdsdag, udflugt til Egeskov, Bedsteforældredag og Gamle børns dag.

Herudover opfordrer vi forældrene til at være med i Forældreforeningen, som består af frivillige forældre fra Skrubtudserne. Forældreforeningen står for at arrangere  juletræsfest og en evt. sommerfest.

Målsætningsmøder

Når et barn har gået i børnehaven i ca. tre måneder holdes det første målsætningsmøde (opstartsmøde), hvor forældre, kontaktpædagog, ergoterapeut, fysioterapeut og afdelingsleder deltager. Dette første mødes formål er at få snakket om barnets børnehavestart, at få afklaret forventninger mellem hjem og børnehave samt udarbejde en læreplan for barnet. 

Vi ønsker at inddrage forældrene og deres ønsker og behov i det tværfaglige arbejde omkring barnet, så at målsætningen allerede fra starten kan blive et fælles anliggende med fælles ansvarsfølelse. Oplever forældrene f.eks. måltiderne eller den sociale kontakt som problemfyldt, vil det øjensynligt blive et af de mål, der tages op i læreplanen for den kommende periode. Vi tilstræber, at målene bliver delt op i overskuelige samt målbare delmål, så at barnet har en reel mulighed for at opfylde dette. At målene bliver udarbejdet i fælleskab mellem hjem og børnehave sikrer en højere grad af kontinuitet i indsatsområdet, fordi der sættes massivt ind både i hjemmet og i børnehaven for at hjælpe barnet videre i sin udvikling.

Vi afholder målsætningsmøde én gang om året, hvor forældre, alle involverede fagpersoner, PPR fra barnets hjemkommune samt sagsbehandler indbydes.

Barnet skal i skole i det år, det fylder seks år. Op til det sidste målsætningsmøde inden barnet når skolealderen, bliver barnet testet og vurderet af talepædagog og psykolog fra Specialrådningen, der kommer i huset. Denne vurdering sammenholder PPR fra barnets hjemkommune med den tværfaglige Statusbeskrivelse i vurderingen af, hvor barnet kan tilbydes skolegang. Det er som udgangspunkt PPR, der anviser skole-tilbud til barnet og derfor bliver PPR inviteret til alle målsætningsmøder omkring barnet for at få det største indblik i barnets behov og udvikling. 

Kontaktpædagogen, fysioterapeuten og ergoterapeuten laver til målsætningsmøderne en Statusbeskrivelse af barnet, som forældre og de andre indbudte får i god tid inden mødet. Derudover vises der video fra barnets hverdag i børnehaven. Med dette skriftlige og visuelle oplæg er der baggrund for at evaluere på det forgangne års læreplaner og der drøftes, hvad den ny læreplan skal indeholde. Læs mere om vores faglige dokumentation her. (link kommer)

Forældrebestyrelse

Ådalens Børnehus’ forældrebestyrelse dækker begge afdelinger. Bestyrelsen består af 5 faste forældrerepræsentanter med stemmeret samt 2 suppleanter. Desuden består den af 2 personalerepræsentanter (en fra hver afdeling), der har stemmeret. Lederen er fast medlem af bestyrelsen, men uden stemmeret. Alle der er valgt til bestyrelsen, både som medlemmer og suppleanter, deltager i bestyrelsesmøderne. Der er møde ca. hver anden måned. Her er der mulighed for at være med til at forme og sætte principper for børnehavens virke.

Vi ser helst, at en eller to af forældrene fra Specialafdelingen melder sig til bestyrelses-arbejdet, da det er vigtigt at specialafdelingen er repræsenteret for at kunne være med til at tage beslutninger, der angår hele huset.

Ved ansættelse af pædagogisk personale deltager en bestyrelsesrepræsentant, der har barn enten i børnehaveafdelingen eller i specialafdelingen, alt efter hvor der skal ansættes nyt personale. 

Se mere om bestyrelse her